Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1.    Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi poptávajícím a výrobcem v oblasti služeb a výroby mezi společností ProtoFinal s.r.o. (dále jen „výrobce“) a jejími obchodními partnery (dále jen „poptávající“). Výrobce ProtoFinal s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, IČ 03797465, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 237823 a poptávající koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává výrobci  pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy výrobce  s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského a Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

POPTÁVKA NA SLUŽBY NEBO VÝROBKY

Poptávka je bezplatná a řídí se obchodními podmínkami. Vložení poptávky v systému internetového portálu Protofinal.cz se uskutečňuje prostřednictvím tlačítka „Odeslat“. K platnému vložení poptávky je Poptávající povinen zadat následující údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. telefon,
 3. e-mail,
 4. druh a popis poptávky nebo spolupráce
 5. nahrát soubor (nákres nebo obrázek nejlépe ve formátu ….) Bez souboru nelze poptávku zpracovat.

V případě sériové výroby bude sepsaná a podepsaná „SMLOUVA O DÍLO“, dle dohodnutých smluvních podmínek. Ostatní ujednání se řídí dle Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku. Do té doby nabídky ze strany výrobce nejsou závazné.

Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana důvěrných informací znamená,

vymezení důvěrných informaci smluvních stran a převzetí závazku smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

Důvěrnými informacemi po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strany v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran.

Výrobce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění na základě objednávky nebo smlouvy s poptávajícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN.

 1. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní a jsou cenami pro koncové uživatele. Ceny jsou vždy uvedeny bez  DPH.

Objednávka poptávajícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • údaje poptávajícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště poptávajícího, IČ a DIČ poptávajícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost, telefon a e-mail poptávajícího
 • množství a specifikaci požadovaných výrobků, které chce na zakázku nechat vyrobit
 • termín dodání
 • vybraný způsob dodání zboží a platby                     ·     adresu pro dodání zboží

 

 1. Odstoupení od smlouvy/Reklamace

Táto část potřebuje doladit a upravit

Odstoupení od smlouvy je možný po dohodě smluvních stran, kdy výrobce není schopen splnit požadavky poptávajícího nebo na základě dalších ujednání písemnou formou.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci žel akceptovat odstoupení od smlouvy a výrobce je oprávněn účtovat poptávajícímu případné vzniklé náklady za realizaci zakázky.

Reklamace??? (týkající se hlavně 3D tisku)

 

 

 

 

III.     Platební podmínky

3D tisk

 • platba v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti
 • platba předem před započetím tisku na fakturu se splatností 5 dnů
 • platba na dobírku

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem výrobce.

 Vývoj a výroba formy, vstřikovaní plastů

 • platba dle dohodnutých podmínek na základě objednávky
 1. Dodací podmínky
 • osobní odběr: výrobce vyzve poptávajícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a dle dohodnutých podmínek pro dodání zboží. Poptávající si zboží vyzvedne v sídle společnosti na adrese Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9 – Vysočany.
 • zasílání kurýrní službou: Zboží je možno, po telefonické domluvě, poptávajícímu zaslat kurýrní službou.
 • zasílání službou ZÁSILKOVNA na adresu v ČR, poptávající bude informován o průběhu doručení balíku

Poptávající je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalové pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@protofinal.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je poptávajícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 1. Dodání zboží – omezení hmotnosti

V případě, že hmotnost jednoho kusu zboží z objednávky přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle firmy ProtoFinal s.r.o. nebo zaslání zboží kurýrní službou za částku, kterou si stanoví kurýrní služba. O této částce bude zákazník předem informován.

 1. Dopravné a balné

K ceně zboží je účtováno dopravné a balné

Tabulka cen dopravného (bez  DPH):

 • Osobní odběr v sídle společnosti:                                                   0 Kč
 • službou Zásilkovna     dle velikosti a hmotnosti                           120-170 Kč
 • Doprava kurýrní službou (pouze po dohodě)                               cenu stanový kurýrní služba

VII.     Záruční podmínky

 Záruční doba se řídí na základě předem stanovených podmínek mezi poptávajícím objednatelem a výrobcem z důvodů individuálního charakteru a s ohledem na druh a povahu Díla.

VIII.   Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2015. Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.